• ENKEL OP AFSPRAAK
  • Ook mogelijk 's avonds na 18u
  • BEL ONS
  • +32 474 59 23 47
  • EMAIL ONS
  • info@iphone-reparaties.be

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze service voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Jelgo iPhone Reparaties betreffende reparatie van mobiele telefoon en tablets. Op dergelijke overeenkomsten zijn naast deze service voorwaarden ook de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2 Toepasselijkheid van andere voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten.

1.3 Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Jelgo iPhone Reparaties aangepast worden. Jelgo iPhone Reparaties adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

2 Aanmelden storing

2.1 Jelgo iPhone Reparaties hanteert een standaard aanmeldprocedure die de klant kan vinden op de site www.iphone-reparaties.be . Om de gebruikelijke doorlooptijden na te komen voor een reparatie dient de klant een storing aan een mobiele telefoon aan te melden en gebruik te maken van deze aanmeldprocedure. Indien de klant een storing op andere wijze aanmeldt, dan wel het aanmeldformulier niet correct of onvolledig heeft ingevuld, dan heeft Jelgo iPhone Reparaties het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen. Indien Jelgo iPhone Reparaties besluit de aanmelding wel in behandeling te nemen, doch leidt de incorrecte wijze van aanmelding tot vertraging of incorrecte afhandeling van de aanmelding, dan kan Jelgo iPhone Reparaties daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Jelgo iPhone Reparaties behoudt zich het recht voor eventuele extra kosten in verband met niet correcte aanmelding door te berekenen aan de klant.

2.2 De aanmelding van een storing dient Jelgo iPhone Reparaties te hebben bereikt voor 12.30 uur, zodat Jelgo iPhone Reparaties de aangemelde reparatie in de planning kan opnemen.

2.3 Indien aan Jelgo iPhone Reparaties goederen worden toegestuurd die niet voor haar bestemd zijn, zullen deze goederen retour worden gezonden, waarbij Jelgo iPhone Reparaties de door haar gemaakte kosten in rekening zal brengen.

3 Transport Van klant naar Jelgo iPhone Reparaties

3.1 Klanten die een reparatie opsturen naar Jelgo iPhone Reparaties worden met nadruk geadviseerd om dat aangetekend te doen. Jelgo iPhone Reparaties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of het verloren gaan van een pakket dat de klant opstuurt..

3.2 De verzenden mobiele telefoons dienen altijd in een doos verpakt te worden, gevuld met deugdelijk vulmiddel. De doos dient vervolgens goed afgesloten te worden teneinde de kans op diefstal uit de verpakking zo klein mogelijk te maken. In een pakket mag slechts een aangemelde mobiele telefoon worden verpakt, tenzij daarover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. LET OP: Als de verkoopverpakking wordt gebruikt als verpakking voor verzending, dan moet daar nog een extra neutrale doos omheen. Dit om de kans van verloren gaan/ diefstal te verkleinen. Het meesturen van de lader en de batterij is alleen noodzakelijk indien de storing vermoedelijk met een van deze twee onderdelen te maken heeft. Onnodig meesturen van onderdelen geschiedt geheel voor rekening en risico van de klant.

4 Reparatie

4.1 Alle door Jelgo iPhone Reparaties af te handelen reparaties, worden normaliter in maximaal tien werkdagen verwerkt, onvoorziene omstandigheden daargelaten mits deugdelijk aangemeld.

4.2 Mocht een reparatie niet goed zijn uitgevoerd en hierover wordt binnen een termijn van drie maanden gereclameerd, dan zal deze reparatie kosteloos worden hersteld, mits het gaat om precies dezelfde klacht en het garantiezegel van Jelgo iPhone Reparaties niet is verbroken.

4.3 Prijsopgave van reparaties wordt alleen op expliciet verzoek gedaan. Voor het maken van een prijsgave zal een meerprijs gelden van 10 euro,- . Er dient binnen 10 dagen na prijsopgave gereageerd te worden. Bij gebreke van een reactie op een prijsopgave gaat Jelgo iPhone Reparaties ervan uit dat de prijsopgave niet akkoord is bevonden en zal zij het toestel of de accessoire ongerepareerd retour zenden, waarbij alleen de door Jelgo iPhone Reparaties gemaakte kosten van onderzoek en transport, in rekening worden gebracht. Reclamatie achteraf is niet meer mogelijk.

4.4 Reparatie van Dead on Arrival-toestellen (DOA). Bij het ter reparatie aanbieden van een DOA-toestel aan Jelgo iPhone Reparaties, zal door Jelgo iPhone Reparaties gehandeld worden overeenkomstig de voorwaarden gesteld door de fabrikant voor een dergelijk geval.

4.5 Aan Jelgo iPhone Reparaties aangeboden mobiele telefoons die simlocked zijn, worden door Jelgo iPhone Reparaties niet gedeblokkeerd zonder toestemming van de betreffende telecomprovider. Hiervoor dient de klant zorg te dragen. Simlocked toestellen kunnen wel worden gerepareerd. Voor de procedure betreffende simlocked toestellen verwijzen wij de klant naar de voorwaarden van de desbetreffende telecomprovider. Simlocked toestellen die op illegale wijze zijn gedeblokkeerd of niet te repareren zijn zullen door Jelgo iPhone Reparaties onbehandeld retour worden gezonden, waarbij de gemaakte kosten van onderzoek en transport in rekening zullen worden gebracht.

4.6 Toestellen die aan door Jelgo iPhone Reparaties worden aangeboden zonder imei-sticker, worden niet voor reparatie in behandeling genomen. Indien het imeinummer van een toestel is verwijderd, dan vervalt tevens de garantie voor dit toestel. Een toestel waarvan het imeinummer op de achterzijde van het toestel niet overeenkomt met het imeinummer dat in het toestel is geprogrammeerd, wordt eveneens door Jelgo iPhone Reparaties niet ter reparatie in behandeling genomen. Ook deze toestellen zullen aan de klant worden geretourneerd, waarbij de gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

4.7 Imeinummers van gestolen of vermiste mobiele telefoons staan opgeslagen in een database. Indien dergelijke toestellen ter reparatie aan Jelgo iPhone Reparaties worden aangeboden, houdt Jelgo iPhone Reparaties het recht voor deze niet in behandeling te nemen.. Eventueel door Jelgo iPhone Reparaties gemaakte kosten worden in rekening gebracht.

4.8 Jelgo iPhone Reparaties behoudt zich te allen tijde het recht voor haar tarieven aan passen.

4.9 Voor wijzigingen of verwijdering van persoonlijke data en/of instelling in ter reparatie aangeboden toestellen kan Jelgo iPhone Reparaties nimmer aansprakelijk gesteld worden. Maak dus steeds een backup van je gegevens!

4.10 Toestellen die vanuit de leverancier als waterdicht worden omschreven, zullen na reparatie niet meer waterdicht zijn. Jelgo iPhone Reparaties kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele waterschade aan gerepareerde toestellen.

5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Transportkosten van en naar Jelgo iPhone Reparaties worden steeds door de klant betaald.

6 Van Jelgo iPhone Reparaties naar de klant

6.1 Jelgo iPhone Reparaties maakt voornamelijk gebruik van B-post om pakketten naar eindgebruikers te versturen.

6.2 Indien de buitenzijde van een pakket/transportbox bij ontvangst is beschadigd, dan wel de verzegeling/sluiting is verbroken, dan mag het pakket/transportbox niet in ontvangst worden genomen, op straffe van verval van recht op vergoeding van schade.

6.3 Indien de klant bij Jelgo iPhone Reparaties gegevens opvraagt over verzending, manco of handtekening voor ontvangst, dan kan Jelgo iPhone Reparaties die informatie alleen verschaffen, indien het verzoek om informatie niet later wordt gedaan dan 10 dagen na datum van de zending waar de gevraagde informatie betrekking op heeft. Jelgo iPhone Reparaties is ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade betreffende zendingen die ouder zijn dan 10 dagen. Voor informatie betreffende verzendingen waarvoor de klant voor ontvangst heeft getekend, brengt Jelgo iPhone Reparaties aan de klant 10 euro,- in rekening.

SIMKAART NIET MEESTUREN, JELGO IPHONE REPARATIES IS HIERVOOR NIET AANSPRAKELIJK.